Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Cijena javne usluge


Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova davatelja javne usluge, a troškovi su definirani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Strukturu cijene javne usluge čini:

  • cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio)
  • cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio)
  • ugovorna kazna.

U troškovima obvezne minimalne javne usluge sadržani su troškovi odvoza i postupanja sa svim vrstama otpada, a ne samo s miješanim komunalnim otpadom, dok se u varijabilnom dijelu naplaćuje samo miješani komunalni otpad tj. kanta s crnim poklopcem.

Samo se volumen spremnika za miješani komunalni otpad evidentira radi naplate otpada dok se ostale vrste otpada (papir, plastika, staklo, tekstil, metal, glomazni otpad) ne naplaćuju pa se stoga niti ne evidentiraju prilikom pražnjenja.

Obrazloženje fiksnog dijela:
plaća se bez obzira na broj pražnjenja kanti za miješani komunalni otpad. Obuhvaća troškove postupanja sa svim vrstama otpada, ne samo s miješanim komunalnim otpadom (organizaciju odvoza miješanog komunalnog otpada, papira, plastike, stakla, metala, tekstila, glomaznog otpada i rad reciklažnog dvorišta).

Obrazloženje varijabilnog dijela:
plaća se prema broju pražnjena kanti za miješani komunalni otpad. Odvoz miješanog komunalnog otpada vrši se dva puta mjesečno. Budući da je svaka kanta čipirana, evidentira se broj pražnjena i prema njemu se naplaćuje varijabilni dio. To znači da ako nemate dovoljno otpada za dva pražnjenja ne morate kantu staviti na pražnjenje i uštedite na jednom pražnjenju. Puna kanta podrazumijeva da se sav odloženi komunalni otpad mora nalaziti u kanti, a poklopac kante mora biti potpuno zatvoren. U suprotnom davatelj usluge vrši dodatno pražnjenje kante što se evidentira na računu u stavci varijabilni dio.

Kvalitetnim odvajanjem tzv. razvrstavanjem otpada možete značajno utjecati na količinu miješanog komunalnog otpada, a time i na ukupan iznos računa.

Obrazloženje ugovorne kazne:
u slučaju da postupate protivno Zakonu, Uredbi i Odluci o pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, davatelj usluga obračunava i iznos ugovorne kazne.

 

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.