Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Gospodarenje otpadom


Europski i hrvatski propisi s područja gospodarenja otpadom imaju jasno definiran red prvenstva u gospodarenju otpadom, u kojem je sprječavanje nastanka otpada određeno kao prioritet u sustavu gospodarenja otpadom.

Efikasnije gospodarenje otpadom prvi je korak prema kružnom gospodarstvu – u kojem se većina otpada reciklira, popravlja, ponovo koristi ili oporablja. Europski parlament izglasao je paket mjera o kružnom gospodarstvu koji postavlja nove zakonski obvezujuće ciljeve za recikliranje otpada i smanjenje odlagališta pod zemljom s čvrstim rokovima. Zajednički cilj Europske unije je reciklirati najmanje 50 posto komunalnog otpada do 2020. godine, odnosno 55 posto do 2025. godine. Međutim, stanje na terenu je poprilično loše. Hrvatska odvaja tek 17 posto, a ostatak od gotovo 80 posto se zbrinjava (zatrpava pod zemlju), a 2020. godina polako “kuca na vrata”.

Količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada moraju se do 2023. godine umanjiti za 50 posto. S obzirom na to da je riječ o prikupljenim količinama to znači da svaki korisnik na kućnom pragu mora umanjiti količinu miješanog komunalnog otpada kojeg predaje davatelju javnih usluga. Obveza sortiranja otpada nije obveza davatelja javnih usluga već jedinica lokalne samouprave (općina i gradova), odnosno građana.

Na području općine Gornji Kneginec, Jalžabet i Sveti Ilija pružatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada je ČISTOĆA d.o.o. ČISTOĆA kao pružatelj javnih usluga dužan je, u suradnji s općinama, omogućiti svakom korisniku da na kućnom pragu razvrstava otpad na način definiran zakonskim propisima i na način propisan Odlukom o načinu pružanja javnih usluga koju donosi predstavničko tijelo Općine.

Smanjivanje količina miješanog komunalnog otpada provodi se primarnom selekcijom što znači da se na kućnom pragu zasebno moraju izdvajati

  • papir i karton,
  • biootpad,
  • plastika (ambalažna),
  • staklo (ambalažno),
  • metal (ambalažni),
  • tekstil,
  • glomazni otpad

dok se problematični tj. opasni otpad predaje u reciklažno dvorište. Stoga je obveza ČISTOĆE da korisnicima omogući potrebne spremnike za razvrstavanje otpada, da redovito odvozi sav otpad te kontrolira da li se otpad pravilno odvaja.

Sav odvojeni otpad mora se sakupljati zasebno od miješanog komunalnog otpada, a prikupljene količine odvoze se na dodatnu obradu (sekundarna selekcija) kako bi se pripremile za preuzimanje od strane drugih sakupljača ili oporabitelja.

Za neke vrste otpada može se dobiti novčana naknada koja je regulirana cijenama na svjetskoj burzi otpada dok se za druge vrste otpada mora platiti naknada za njihovo preuzimanje. Sav prihod ostvaren od trgovanja sekundarnim sirovinama ulazi u kalkulaciju prilikom izračuna cijene obvezne minimalne javne usluge tako da se ukupni troškovi poslovanja umanjuju za iznos ostvarenih prihoda kako bi se umanjila i cijena minimalne javne usluge za sve korisnike.

Što se više iskoristivog otpada koji ima tržišnu vrijednost (papir, staklo, metal) prikupi to će i benefit za građane biti veći.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.