Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Osnovni pojmovi


OTPAD

je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

ODVOJENO SAKUPLJANJE

je sakupljanje otpada tako da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

KOMUNALNI OTPAD

je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).

BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD

je otpad nastao u kućanstvu, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

BIOLOŠKI RAZGRADIVI OTPAD

je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom.

BIOOTPAD

je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

podrazumijeva prikupljanje tog otpada od korisnika putem spremnika i prijevoz tog otpada do osobe ovlaštene za obradu.

KORISNIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog djela nekretnine i korisnik nekretnine kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge.

DAVATELJ JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

je trgovačko društvo koju osniva jedinica lokalne samouprave ili javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave ili pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Općinsko vijeće) odlukom dodjeljuje obavljanje javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.